Ông Nguyễn Văn Tiến

Vụ Trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn,Ban Kinh tế Trung ương

Đơn vị: Ban Kinh tế Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tiến là Vụ Trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 12.2013. Vụ Nông nghiệp – Nông thôn là đơn vị nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường. Trước đó, ông đã tốt nghiệp đại học nông nghiệp năm 1985; đại học Luật, Đạị học Huế năm 2005; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế tại Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 2012. Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó có 13 năm tham gia nghiên cứu, xây dựng chủ trương, chính sách vĩ mô trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.